Khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên

23 tháng 11, 2021

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Phú Yên rất mong các bạn sinh viên đóng góp ý kiến đánh giá cho hoạt động giảng dạy hiện nay. Mọi thông tin trong phiếu khảo sát sẽ được bảo mật, lưu trữ và sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Khảo sát sự hài lòng của Sinh viên

23 tháng 11, 2021

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Phú Yên rất mong các bạn sinh viên đóng góp ý kiến đánh giá sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công. Mọi thông tin trong phiếu khảo sát sẽ được bảo mật, lưu trữ và sử dụng nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Quyết định 143/QĐ-ĐHPY

05 tháng 05, 2019

Quyết định Ban hành Qui định việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Phú Yên.
Top