Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD

30 tháng 03, 2020

V/v Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thay thế Công văn 768/QLCL-KĐCLGD)

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD

30 tháng 03, 2020

V/v Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH(Thay thế Công văn 769/QLCL-KĐCLGD)

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

25 tháng 09, 2018

Về tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học
« | 1 | 2 | »
Top