Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD

30 tháng 03, 2020

V/v Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thay thế Công văn 768/QLCL-KĐCLGD)

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD

30 tháng 03, 2020

V/v Hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH(Thay thế Công văn 769/QLCL-KĐCLGD)

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

25 tháng 09, 2018

Về tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ của Giáo dục Đại học

Công văn 769/QLCL-KĐCLGD

29 tháng 05, 2018

V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD

29 tháng 05, 2018

V/v Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT

14 tháng 03, 2018

Ban hành Qui định điều kiện, trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT

14 tháng 03, 2018

Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP, Trung cấp sư phạm năm 2017

« | 1 | 2 | »
Top